top of page

VIEW OUR JOB OFFERS

SALES เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (2 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :
บริหารงานขายสื่อโฆษณาของตนเองและทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

คุณสมบัติหลัก :

– เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,
โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านการขายสื่อโฆษณา
อย่างน้อย 3 ปี
– มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี และมีทักษะในการ
เจรจาต่อรอง
– มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
– สามารถทำงานต่อแรงกดดันสูงและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี

MARKETING MANAGER ด่วน!! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ดูแลรับผิดชอบประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth , Event ,Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 2. ดูแลแคมเปญการตลาดของ บริษัท ฯ ทั้งภายในและภายนอกและมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อความทางการตลาดของแบรนด์และองค์กร

 3. พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในการที่จะผลักดันสินค้าและบริการ ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ (social media ,blogger , viral clip , facebook ,twitter , linkedin และอื่นๆ )

 4. พัฒนา และนำกิจกรรมทางการตลาดในการที่จะผลักดันสินค้าและบริการ ช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์ ( E-mail , จัดนิทรรศการ , จัดงานแสดงสินค้าการค้า ,จัดทำจดหมายข่าว และอื่นๆ )

 5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและสื่อสารการตลาดร่วมกับคู่ค้า

 6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท ด่วน! (1 อัตรา)

 

รายละเอียด :

 1. ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 2. ให้คำแนะนำถึงแนวปฎิบัติกับคณะกรรมการชุดย่อย

 3. ดูแลรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ เป็นต้น

 4. ให้บริษัทสามารถปฎิบัติตามกฎเกณฑ์กฎหมาย แนวปฎิบัติ รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านตลาดหุ้นได้อย่างถูกต้อง

 5. จัดทำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

 6. ดูแลให้มีการจัดทำประกันความรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

 7. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน

 8. จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการเข้าใหม่

 9. ดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของธุรกิจของบริษัท

 10. ดูแลให้คณะกรรมการคำนึงถึงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

 11. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนิการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและบริษัทแก่ผุ้ถือหุ้นและนักลงทุน

 12. ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการควรสอดส่งดูแล

ACCOUNT EXECUTIVE (ในประเทศ) ด่วน!! (2 อัตรา)

 

รายละเอียด:

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 2. เข้าพบลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้

 3. บริหารจัดการงานขายให้บรรลุวัถตุประสงค์เรื่องยอดขายภายใต้เป้าหมายการขายและช่องทางที่บริษัท ฯ มอบหมายให้ได้ตามเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

 4. ให้คำแนะนำด้านเทคนิคให้กันลูกค้า

 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ ( PC ) ชั่วคราวและประจำ ด่วน!! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ให้คำแนะนำ / ตอบข้อซักถามลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้า อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, Computer -Mobile Phone Accessories เช่น Mouse, Keyboard,Speaker Phone , Power Bank , สายชาร์จ, หูฟัง, ปลั๊กไฟ เป็นต้น

 2. บันทึกรายงานการขายประจำวัน เช่นประเภทสินค้า , จำนวน , ราคาขาย

 3. ตรวจนับสต๊อกสินค้าเพื่อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามสต๊อก

 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Online Marketing ด่วน! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ทำการตลาดออนไลน์บนเว็ปไซต์ และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

 2. อัพเดตสินค้าใหม่ขึ้นเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

 3. วางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!

(1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล( HRM , HRD ) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

 2. บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ งานสรรหา-คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และได้พนักงานที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมต่อบริษัทฯโดยให้ ข้อมูลการรับสมัครงานตรงกลุ่มเป้าหมายและคิด วิเคราะห์เพื่อให้งานสรรหา-คัดเลือกทันต่อความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัท

 3. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการให้ใบบรรยายลักษณะงาน (JD) รวมถึงด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาเครี่องมือหรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ทุนมนุษย์ ให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 4. บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบงานว่าจ้างทั้งกระบวนการ เช่น เจรจาเรื่องผลตอบแทน , นัดตรวจสุขภาพ , ทำสัญญาจ้างพนักงาน , ประสานงานหรือจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน , เสนอเซ็นและจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ,บันทึกข้อมูลเข้าระบบTime Attendance,Payroll และ Orientation พนักงานใหม่

 5. บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเข้า-ออก หรือเคลมกรณีต่าง ๆงานประกันสังคม , ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ,จัดทำประกาศ / คำสั่ง / หนังสือเตือนและควบคุม ติดตามพูดคุยหรือบังคับใช้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ฯ

 6. ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานบริหารค่าตอบแทน ระบบTime Attendance,OTและควบคุม ติดตามจัดทำเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และตรงตามนโยบายบริษัทฯ และการดูแลการประเมินผลทดลองงาน30 – 120 วัน

 7. นำเสนอ รายงานปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารเพื่อร่วมกัน พัฒนาหรือกำหนดแนวทางการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 8. ผลักดันบุคลากรภายในองค์กรให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ

ACCOUNT EXECUTIVE (ต่างประเทศ) ด่วน!! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 2. มุ่งสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ การขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม ตามเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯได้กำหนดไว้

 3. บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เรื่องยอดขาย ภายใต้เป้าหมายการขาย และช่องทาง ที่บริษัทฯมอบหมายให้ได้ ตามเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

CREATIVE ด่วน!! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ออกแบบ Product/Packaging (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ , ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ , ปลั๊กไฟ , Game Device)

 2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา Display ของบริษัท

 3. ประสานงาน การออกแบบต่างๆและงานที่เกี่ยวข้อง

CREATIVE ด่วน!! (1 อัตรา)

 

รายละเอียดของงาน :

 1. ออกแบบ Product/Packaging (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ , ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ , ปลั๊กไฟ , Game Device)

 2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา Display ของบริษัท

 3. ประสานงาน การออกแบบต่างๆและงานที่เกี่ยวข้อง

bottom of page