top of page

VISION AND MISSON

" วิสัยทัศน์ "

Luxury เป็นผู้ผลิตและผู้นำคิดค้น พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุปกรณ์เครื่องนอน

ทั้งโรงแรม และบ้านพักอาศัย เรามุ่งเน้นริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่

ด้วยความปราณีต เปลี่ยมล้นด้วยคุณภาพเพื่อสร้างสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ครบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้เป็นหลัก ทุกการพักผ่อนของคุณทั้งโรงแรม บ้าน

คอนโด ที่ทำงาน และการช้อปปิ้ง

 

 

" พันธกิจ "

1.)  ผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

2.) เดินหน้าด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แตกต่างแบบผู้นำ

3.) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง

4.)เน้นย้ำด้านบริการ และส่งเสริมสร้างโอกาสให้กลับคืนแก่สังคม

5.) พัฒนาบุคลากรให้เกิดวัฒนธรรมรักองค์กรที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความทุ่มเท

และยึดมั่นในคุณธรรม

6.) ส่งต่อความสุขแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

7.) เร่งการเจริญเติบโตของผลกำไรในธุรกิจที่มีอยู่ และข้องเกี่ยว

8.) เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด และบริการที่เป็นเยี่ยม

9.) ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต

10.) รักษาสมถณะการทำงานให้สูงสุดโดยพัฒนาบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

11.) มีส่วนร่วมในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม

bottom of page