top of page

PHILOSOPHY

Luxury หมอนโรงแรม 6 ดาว บริษัทมีนโยบายชัดเจนเกี่ยกวับการให้บริการแก่ลูกค้า

ไม่ใช่เพียงแค่การสั่งซื้อสินค้า เพราะทางบริษัทคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เราจึงต้องใส่ใจปัญหาของลูกค้า

และใส่ใจงานบริการด้านต่างๆหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะลูกค้าเปรียบเสมือน

" เจ้านาย " ขององค์กร เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการที่ดีเป็นหัวใจหลักของการขายมากกว่าผลกำไร

เราอยากได้รอยยิ้ม และคำชมจากลูกค้า

" ไม่มีคุณไม่มีผมในวันนี้ "

bottom of page